خبرنامه سندیکای شناسا – شماره ۱۶

شماره ۱۶ خبرنامه شناسا در آذر ماه ۱۳۹۳ منتشر گردید.

مطالب این شماره:

  • تقویم رویدادهای سندیکا
  • مجمع عمومی عادی سندیکا
  • اعضای جدید سندیکا
  • نمایشگاه تخصصی سندیکا
  • صبحانه کاری اتاق ایران
  • جایگاه کمیته های سندیکا
  • تغییر مدیر عامل دو شرکت عضو

پاسخ بدهید