نمایشگاه ژئوماتیک ۹۰

مکان : سازمان نقشه برداری کشور
تاریخ برگزاری : ۹۰/۰۲/۲۵ لغایت ۹۰/۰۲/۲۸

سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت در نمایشگاه ژئوماتیک شرکت نمود و توانمندیهای شرکتهای عضو سندیکا را به متخصصان و کارشناسان فن آوریها عرضه نمود. این نمایشگاه به مدت ۴ روز در محل سازمان نقشه برداری کشور تشکیل گردید.

پاسخ بدهید