فعالیت ها

خلاصه فعالیت های شرکت های عضو سندیکا

از اوایل سال ۱۳۹۴، تماس با دبیرخانه سندیکا برای معرفی برخی شرکت های فعال در حوزه های مختلف، افزایش یافته است. کارفرمایان به دنبال شناسایی شرکت هایی هستند که توانایی انجام پروژه (های) مورد نظر ایشان را داشته باشند. بدیهی است که نام بردن از هر شرکت و عدم معرفی سایر اعضا منطقی نیست و بایستی بدون جانب داری از یک یا ...

متن کامل »