فصل نامه شناسا

شماره ۷ نشریه شناسا

شماره ۷ نشریه شناسا در اواخر پاییز ۱۳۹۵ چاپ و منتشر گردید. فهرست مطالب این شماره عبارت است از: معرفی سندیکا سرمقاله اخبار سندیکا گزارش برگزاری نخستین کنگره ملی شناسایی و مکان یابی رادیویی ابهام در واگذاری یک پروژه هزار میلیاردی به بخش خصوصی اخبار حوزه های مرتبط به فعالیت های سندیکا اینترنت اشیا ) IoT ( چیست؟ شهر هوشمند چیست؟ گفت ...

متن کامل »