جلسات کمیته ها

جلسات کمیته ها

در سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی دو کمیته وجود دارد: کمیته فنی که از دو زیر مجموعه GPS و RFID تشکیل شده است. کمیته صنفی. جلسات هر یک از دو کمیته یاد شده با فاصله زمانی ۴ هفته یک بار در محل دبیرخانه سندیکا برگزار می گردد. جهت اطلاع بیش تر در مورد زمان تشکیل هر یک ...

متن کامل »