خلاصه فعالیت های شرکت های عضو سندیکا

از اوایل سال ۱۳۹۴، تماس با دبیرخانه سندیکا برای معرفی برخی شرکت های فعال در حوزه های مختلف، افزایش یافته است. کارفرمایان به دنبال شناسایی شرکت هایی هستند که توانایی انجام پروژه (های) مورد نظر ایشان را داشته باشند. بدیهی است که نام بردن از هر شرکت و عدم معرفی سایر اعضا منطقی نیست و بایستی بدون جانب داری از یک یا چند شرکت خاص، اطلاعات کلی مربوط به شرکت ها را در اختیار علاقه مندان گذاشت تا خود ایشان بتوانند بررسی کنند و در نهایت، با یک شرکت وارد مذاکره شوند. به همین دلیل در فراخوان دبیرخانه از همه اعضای سندیکا خواسته شد تا نوع فعالیت های خود را در جدولی که به همین منظور تهیه گردیده است، منعکس کنند. جدول زیر، نتیجه این فراخوان و پاسخ اعضا به آن می باشد. با ورود اعضای جدید به سندیکا، این جدول به طور مرتب به روز می گردد و منتشر می شود.

دریافت جدول خلاصه فعالیت های اعضای سندیکا