کمیته های سندیکا

کمیته صنفی و اطلاع‌رسانی

دبیر: آقای مهندس یوسف دوست حسینی

کمیته فنی:

دبیر: آقای مهندس محمود جعفری

کارگروه GPS

کارگروه RFID