تاریخچه تاسیس

ایـن سندیکا در سال ۱۳۸۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل و با ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و برگزاری مجمع عمومی برای تصویب اساس نامه و انتخاب هیات مدیره در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۶ رسمیت یافت.