الکترو فراز رابین

نام رسمی شرکت  الکترو فراز رابین
نام تجاری شرکت  الکترو فراز رابین
شماره عضویت در سندیکا ۱۶۱
مدیر عامل  مهندس احمدی
سال تاسیس
زمینه فعالیت کلید واژه  GPS
توضیحات
تلفن، فکس ۰۶۶  ۴۲۴۴۶۶۹۲
نشانی شهر لرستان
نشانی
وب سایت
پست الکترونیکی