اساسنامه

در اوایل مهر ماه ۱۳۹۵ جلسه مجمع عمومی فوق العاده سندیکا برگزار گردید. در این جلسه پیشنهاد اصلاح و تکمیل اساس نامه مورد بررسی و تصویب حاضرین قرار گرفت.

مهم ترین تغییر در نگارش جدید اساس نامه عبارت است از اصلاح و تکمیل حوزه ی فعالیت های سندیکا که به شرح زیر بهتصویب رسید:

سامانه های شناسایی و مکان یابی: عبارتند از انواع سخت افزار، نرم افزار، خدمات و محتوا در حوزه های زیر به صورتی که منجر به راه حل یا محصول یا سامانه قابل ارائه به بازار باشد.

حوزه های مورد نظر عبارتند از:

 • اینترنت اشیا (Internet of Things: IoT)
 • رادیو شناسه (RFID)
 • سامانه های ارتباطات اشیا (Machine to Machine Systems: M2M)
 • کارت هوشمند   (Smart Card)
 • پرداخت الکترونیک  (Electronic Payment)
 • سامانه های موقعیت یاب جهانی (Global Navigation Satellite Systems: GNSS, GPS, BeiDou, Glonass, Galileo)
 • سامانه های حمل و نقل هوشمند (Intelligent Transport(ation) Systems: ITS)
 • سامانه های مکان محور (Location Based Systems: LBS)
 • سامانه های مدیریت ناوگان (Fleet Management Systems: FMS)
 • مکان یابی خودرو (Automatic Vehicle Location: AVL)
 • مسیر یابی (Navigation)
 • رد یابی (Tracking)
 • شهر هوشمند  (Smart City)
 •  زندگی هوشمند  (Smart Life)
 • سامانه های اطلاعات جغرافیایی (Geospatial Information Systems: GIS)
 • سنجش از دور  (Remote Sensing: RS)

اساسنامه (دریافت فایل)